Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 59 w dniu 27-02-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druki nr 2233 i 2265).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ja również chciałabym w imieniu klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o tym rządowym projekcie ustawy.

Rzeczywiście projekt dokonuje implementacji ustawodawstwa unijnego. Przypominając najważniejsze regulacje projektu, trzeba podkreślić, że bardzo szczegółowo określa on instytucje tzw. obowiązane, które mają wykonywać obowiązki określone w ustawie, ich zakres, wewnętrzny nadzór, a więc bardzo, bardzo szeroko, jest odniesienie co do podmiotowości, a więc kto temu podlega, i do zasad, które mają obowiązywać.

W odniesieniu do administracji rządowej projekt określa również instytucjonalnie, kto i w jakim zakresie, w jaki sposób realizuje zadania wynikające z tego projektu. Organami informacji finansowej w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będzie, czy jest postanowione, że będzie, minister właściwy do spraw finansów publicznych i generalny inspektor informacji finansowej. Funkcję opiniodawczą i doradczą w tym zakresie sprawować będzie Komitet Bezpieczeństwa Finansowego. Generalny inspektor określi krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a następnie opracuje w oparciu o tę ocenę ryzyka strategię, czyli plan działań mający na celu ograniczenie tego ryzyka. Wszystkie instytucje obowiązane są zobligowane do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego w bardzo, bardzo rozległym zakresie.

Zasadnicza część spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, szczególnie o charakterze decyzyjnym, należy do generalnego inspektora informacji finansowej, którego kompetencje i zakres zadań są również bardzo, bardzo dokładnie sprecyzowane w tym projekcie.

Komisja Finansów Publicznych po wnikliwej analizie rządowego projektu przedkłada Wysokiej Izbie celem uchwalenia projekt z niewielkimi zmianami merytorycznymi i nieco większą liczbą zmian legislacyjnych, na które zwróciło uwagę Biuro Legislacyjne Sejmu.

W toku dyskusji zgłaszano szereg uwag w imieniu instytucji obowiązanych dotyczących zapisów projektu ustawy, wykraczających poza zakres przewidziany implementowaną dyrektywą. Niektóre z nich, choć w bardzo niewielkim zakresie, zostały uwzględnione, ale większość niestety przy akceptacji strony rządowej została odrzucona przez stronę większościową Komisji Finansów Publicznych.

Pani Marszałek! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedłożę dwie poprawki. Jedna z nich dotyczy wykreślenia w art. 11 pkt 3, który to punkt zakłada, że generalnym inspektorem może być osoba, która prezentuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną. Zapis ten uznajemy generalnie za taką nieobiektywną nadgorliwość. Żadne z zastosowanych określeń, czy to postawy moralnej, obywatelskiej czy patriotycznej, nie może wiązać się z oceną obiektywną i każde z nich zawsze będzie zależało od tego, kto, kiedy i na podstawie czego będzie wystawiał tę ocenę. Ponadto inne wymogi stawiane generalnemu inspektorowi, a czytelne i wymierne, wystarczająco określają, kto może sprawować tę funkcję. Tu przypomnę, że może to być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji ściśle tajnej. To są w naszej ocenie wystarczające i obiektywne oceny możliwe do przeprowadzenia, zbadania i stwierdzenia.

Druga poprawka dotyczy vacatio legis, o co bardzo zabiegały wszystkie (Dzwonek) instytucje tzw. obowiązane biorące udział w dyskusji podczas posiedzenia. Proponujemy wydłużenie terminu wejścia w życie z 3 miesięcy do 6 miesięcy.

Składam poprawki pani marszałek.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 59 w dniu 27-02-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
5. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druki nr 2233 i 2265).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję bardzo, pani marszałek.

Panie ministrze, tak jak już mówiłam w wystąpieniu podstawowym, projekt bardzo szczegółowo określa wiele zagadnień związanych z tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, natomiast jest zagadnienie, które śledziłam podczas prac w komisji, o które również tutaj chciałabym zapytać. Dotyczy ono ochrony osób dokonujących zgłoszeń. Muszę powiedzieć, że ta ochrona została potraktowana w ustawie bardzo lakonicznie. Jest w zasadzie zapis czy odniesienie, że będzie to wyjaśniać rozporządzenie, określi zasady tego bezpieczeństwa, ale muszę powiedzieć, że w pakiecie 10 rozporządzeń, które są jakby integralną częścią tego projektu, nie znalazłam tych zapisów. Stąd moje pytanie: W jaki sposób zagwarantowane będzie bezpieczeństwo osób zaangażowanych w realizację tej ustawy? Czy droga rozporządzenia nie będzie zbyt słaba? A to przecież bardzo, bardzo ważne zagadnienie. Dziękuję bardzo.
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 59 w dniu 27-02-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
12. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2191 i 2277).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2191 i 2277.

Omawiany rządowy projekt ustawy był przedmiotem analizy zarówno podkomisji stałej, jak i Komisji Finansów Publicznych. W toku prac uzupełniono projekt o liczne poprawki o charakterze legislacyjnym, a także o wiele poprawek merytorycznych.

Projekt generalnie dokonuje implementacji prawa unijnego, w tym dyrektyw i rozporządzeń dotyczących rynku kapitałowego, rynku instrumentów finansowych, tzw. dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR. I dyrektywa, i rozporządzenie łącznie stanowią jakby ramy prawne regulujące wymogi dla firm inwestycyjnych, rynków regulowanych, dostawców usług, udostępniania informacji, a także dla firm państw tzw. trzecich świadczących usługi inwestycyjne lub prowadzących działalność inwestycyjną w Unii Europejskiej. Zarówno dyrektywa, rozporządzenie, jak i proponowany projekt ustawy wpisują się w ujednolicone prawo do stosowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W toku prac nad tym obszernym dokumentem uzupełniono zapisy art. 1 o liczne rozporządzenia delegowane komisji, przyjęte w latach 2016-2017 jako uzupełnienie podstawowej dyrektywy w zakresie standardów technicznych dotyczących firm inwestycyjnych, operatorów rynku i instytucji kredytowych, w zakresie systemów obrotu czy firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny.

W ramach poprawek merytorycznych wprowadzono m.in. regulacje umożliwiające stosowanie wyższych opłat dla spekulantów, wyłączono operacje zarządzania długiem państwowym realizowane również przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc nie tylko przez ministerstwo, doprecyzowano terminy przechowywania i archiwizacji, wprowadzono również w bankach, podobnie jak w domach maklerskich, komitety do spraw nominacji czy też umożliwiono towarzystwom elastyczne ustalanie z dystrybutorami trybu i terminu przekazywania informacji.

Wiele kontrowersji i dyskusji w toku prac w komisji wywołał temat funkcjonowania m.in. komitetu do spraw nominacji, którego zadania nie zostały uszczegółowione, a mówimy, że i tak dokument jest bardzo obszerny. Nie zostały one bliżej określone w omawianym projekcie ustawy, a więc trochę jest to bezzasadne.

Natomiast pozytywnie oceniamy jako klub, podobnie zresztą oceniła to Komisja Finansów Publicznych, propozycję obniżania i określania w drodze rozporządzenia maksymalnych wysokości opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, przy czym pragnę zwrócić uwagę na bardzo wnikliwą analizę, jaką przygotowała na ten temat Komisja Nadzoru Finansowego.

W projekcie ustawy bardzo szczegółowo określa się zakres uprawnień i obowiązków KNF, to są obowiązki o charakterze bardzo rozległym, administracyjnym, nadzorczym, kontrolnym, a także kary i sankcje dla tych, którzy się nie dostosowują. W tym przypadku muszę podkreślić, że KNF stanęła na wysokości zadania. W przygotowanej ocenie komisja zwraca uwagę na potrzebę ingerencji ustawodawcy i zmniejszania wysokości kosztów obciążających inwestorów polskich funduszy inwestycyjnych. KNF uznaje, że polski rynek funduszy wymaga interwencji ustawodawczej, ponieważ same regulacje rynkowe są niewystarczające i nie prowadzą do obniżania poziomu kosztów ponoszonych przez inwestorów. Dlatego też ustalanie przez ministra finansów maksymalnych wysokości opłat jest w pełni uzasadnione.

Obniżenie kosztów obciążających fundusze inwestycyjne przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony interesów inwestorów, a w dłuższej perspektywie skutkować będzie poprawą wyników i poprawą konkurencyjności w stosunku do znacznie tańszych dzisiaj funduszy zagranicznych. (Dzwonek)

Podsumowując, Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów pozytywnie ocenia przedłożony projekt. Dziękuję bardzo.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 58 w dniu 06-02-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
3. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy dokonuje implementacji prawa unijnego, tzw. dyrektywy PSD 2, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Projekt ustawy, wdrażając dyrektywę PSD 2, dokonuje właśnie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Analizowany projekt eliminuje luki regulacyjne w istniejącym dotychczas prawie, wprowadza nowych uczestników rynku usług płatniczych, ujednolica warunki działania i normalizuje rynek płatności w całej Unii Europejskiej.

Celem projektu jest więc dokonywanie płatności transgranicznych w sposób prosty, skuteczny i bezpieczny dla konsumentów we wszystkich państwach członkowskich. Katalog usług płatniczych został rozszerzony o dwa nowe typy usług, tj. o usługę inicjowania transakcji płatniczej i o usługę dostępu do informacji o rachunku. Obie usługi mają charakter pomocniczy w stosunku do usług właściwych, tj. usług skutkujących faktycznym przesunięciem środków pieniężnych klienta. Dostawcy tych usług nie wchodzą na żadnym etapie w posiadanie środków pieniężnych klienta.

Usługa inicjowania płatności służy sprawdzeniu dostępności środków pieniężnych, zainicjowaniu płatności, po czym przedstawieniu płatnikowi informacji o dokonaniu płatności. Natomiast dostawca świadczący usługę dostępu do informacji zapewnia klientowi zagregowane informacje on-line o co najmniej jednym rachunku lub kilku rachunkach płatniczych prowadzonych przez jednego dostawcę lub kilku dostawców usług płatniczych.

Projekt ustawy wprowadza również nowy podmiot uprawniony do świadczenia usług płatniczych, tzw. małą instytucję płatniczą. Te instytucje będą mogły wykonywać swoją działalność wyłącznie na terenie Polski po uzyskaniu rejestracji, a wielkość obrotu osiągniętego przez małą instytucję płatniczą nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln euro miesięcznie. Te małe instytucje płatnicze będą mogły prowadzić również inną działalność gospodarczą niż świadczenie usług płatniczych. Będzie to więc nowa forma działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zechcą prowadzić rachunki płatnicze, wydawać instrumenty, np. karty lub płatności mobilne, i obsługiwać transakcje płatnicze na niewielką skalę. Dla bezpieczeństwa finansowego konieczna będzie rejestracja przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz spełnienie wymagań, m.in. przygotowania planu działalności, posiadania procedury zarządzania ryzykiem i wykonywania obowiązków związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy.

Na podstawie wprowadzonych uregulowań ustawa powinna zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów właśnie poprzez to ujednolicenie zasad odpowiedzialności w zakresie transakcji, jak również zapewnić lepszą ochronę płatników, zwiększyć prawa konsumentów podczas wysyłania przelewów i przekazów pieniężnych poza Unię Europejską lub płatności nawet w walutach spoza Unii.

Nowelizacja powinna również obniżyć opłaty dla konsumentów i zakazać wręcz pobierania dodatkowych prowizji za płatność kartami. Doprowadzi to do zwiększenia konkurencji na rynku płatności elektronicznych, a generalnie proponowane zmiany sprzyjać będą rozwojowi obrotu bezgotówkowego, przyczyniając się do dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Projekt przewiduje sprawowanie całościowego nadzoru nad usługami płatniczymi przez Komisję Nadzoru Finansowego na etapie zarówno udzielania zezwoleń instytucjom płatniczym, sprawowania nadzoru ostrożnościowego, jak i identyfikacji nieprawidłowych zdarzeń, incydentów na tym rynku, ich oceny i powiadamiania odpowiednich organów.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji, gdzie będziemy mogli dopracować już jego szczegóły. Dziękuję bardzo.
 
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 58 w dniu 08-02-2018 (3. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
28. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, druk nr 2233.

Projekt niniejszej ustawy dokonuje implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/849 z maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Projekt uwzględnia również zmienione w 2012 r. rekomendacje międzynarodowe, tzw. FATF, oraz zalecenia funkcjonującego przy Radzie Europy Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, a także wykorzystuje doświadczenia praktyczne wynikające z dotychczas stosowanej ustawy, dlatego też projektem nie dokonuje się zmiany dotychczas funkcjonującego prawa, ale wprowadza się nowy projekt obejmujący całość zagadnień związanych z tą tematyką, dający możliwość efektywniejszego funkcjonowania systemu, do czego został zobowiązany, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Projekt szczegółowo określa instytucje, które są obowiązane do wykonywania obowiązków określonych w ustawie w zakresie wewnętrznego nadzoru. W odniesieniu do administracji rządowej projekt określa instytucjonalnie, kto, w jakim zakresie i w jaki sposób realizuje zadania wynikające z procedowanego projektu ustawy. Organami informacji finansowej w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są minister właściwy do spraw finansów publicznych i generalny inspektor informacji finansowej. Funkcję opiniodawczą i doradczą w tym zakresie sprawować będzie Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, w skład którego wejdą przedstawiciele wielu ministerstw, instytucji i agencji stojących na straży bezpieczeństwa, a także prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. We współpracy z komitetem generalny inspektor dokona krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a następnie opracuje strategię, czyli plan działań mających na celu ograniczenie ryzyka.

Wszystkie instytucje obowiązane są zobligowane do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego w bardzo, powiedziałabym, rozległym zakresie dotyczącym m.in. identyfikacji klienta, weryfikacji jego tożsamości, określenia i monitorowania stosunków gospodarczych, przetwarzania danych o beneficjentach, prowadzenia bieżących analiz przeprowadzanych transakcji, prowadzenia tzw. wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, a także procedury anonimowego zgłaszania naruszeń i informacji przekazywanych generalnemu inspektorowi.

Projekt przewiduje również szczegółowe zasady prowadzenia w systemie teleinformatycznym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz zasady przekazywania przez instytucje obowiązane informacji we wszystkich sprawach mogących mieć związek z tym zagadnieniem. Zasadnicza część spraw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, szczególnie o charakterze decyzyjnym, należy do generalnego inspektora informacji finansowej, którego kompetencje i zakres działań są sprecyzowane w niniejszym projekcie bardzo, bardzo szczegółowo. Projekt ustawy rodzi konsekwencje finansowe, co też jest rzeczą zrozumiałą przy tak obszernym zakresie funkcjonowania ustawy.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za skierowaniem projektu do dalszych prac w parlamencie, gdzie będziemy mogli, jak sądzę, dokonać analizy, czy nie jest to dokument zbyt biurokratyczny, szczególnie w odniesieniu do instytucji obowiązanych, choć sam cel projektu jest w pełni uzasadniony. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 57 w dniu 25-01-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
27. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druki nr 2207 i 2210).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, są to druki nr 2207 i 2210.

Pierwsze czytanie projektu, tak jak już mówił pan poseł sprawozdawca, odbyło się podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt, przyjęła go w wersji przedłożonej przez rząd i nie wniosła żadnych poprawek ani uwag.

Projekt generalnie dotyczy zmiany terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 23 lutego br. na 1 października br. Tak naprawdę ten projekt wychodzi naprzeciw propozycji Komisji Europejskiej przesunięcia terminu wejścia w życie dyrektywy 2016/97 do właśnie co najmniej 1 października 2018 r. To przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów tej ustawy - przedłużenie tego jakby o 7 miesięcy - pozwoli zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, brokerom ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, a także agentom ubezpieczeniowym na lepsze przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania nowych regulacji.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera niniejszy projekt i będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 57 w dniu 26-01-2018 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
26. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2191).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię pokrótce stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Ten projekt ustawy, nad którym dzisiaj debatujemy, jest dokumentem bardzo obszernym, kolega już to pokazywał, o dużym zakresie regulacji, bardzo szczegółowym i precyzyjnym. Oprócz projektu ustawy rząd proponuje, to jest integralna część, dziewięć rozporządzeń wykonawczych, a podstawowe regulacje dotyczą aż 12 ustaw, nie będę wymieniała, których, bo tak naprawdę większości ustaw finansowych - ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o podatku dochodowym, zarówno PIT, jak i CIT, Prawa bankowego, Prawa energetycznego, Prawa upadłościowego, o giełdach towarowych i innych.

Projekt generalnie dokonuje implementacji prawa unijnego, w tym dyrektyw i rozporządzeń dotyczących rynku kapitałowego, rynków instrumentów finansowych jako tzw. dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MIFIR. Zarówno dyrektywa, jak i rozporządzenie łącznie stanowią pewne ramy prawne regulujące wymogi mające zastosowanie do firm inwestycyjnych, rynków regulowanych, dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz firm państw trzecich świadczących usługi inwestycyjne lub prowadzących działalność inwestycyjną w Unii Europejskiej. Była tutaj taka sceptyczna wypowiedź na ten temat kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, ale trzeba zaznaczyć, że chodzi o rozwiązania wspólne dla całej Unii, dla wszystkich krajów i tego w zasadzie nie możemy rozdzielać.

Dyrektywa MiFID II zawiera regulacje dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności, nabywania pakietu akcji, korzystania ze swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług, warunków działalności firm inwestycyjnych, uprawnień organów nadzoru, a także systemu nakładania kar. Natomiast rozporządzenie MIFIR określa wymogi w zakresie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących przejrzystości obrotu, usuwa bariery utrudniające niedyskryminacyjny dostęp do systemów rozliczeń, przyjmuje czy określa szczegółowe działania nadzorcze w zakresie instrumentów finansowych.

Zarówno dyrektywa jak i rozporządzenie zostały właśnie włączone do polskiego systemu prawnego poprzez tenże projekt ustawy, który przedstawił nam rząd. Projekt zawiera bardzo liczne definicje i szczegółowe określenia dotyczące instrumentów finansowych, alternatywnego systemu obrotu, zorganizowanej platformy obrotu, handlu algorytmicznego, definicję dostawcy, uprawnionego kontrahenta itd. Wszystkie te definicje precyzują i jednocześnie dają możliwość czy przyjmują określone szczegółowe regulacje.

Poprzez te precyzyjne określenia, przyjęcie szczegółowych regulacji projekt wprowadza nowe praktyki w zakresie obrotu, reguluje wszystkie struktury rynku, wszystkie systemy obrotu i system rozrachunku papierów wartościowych, poprawia tym samym przejrzystość obrotu dla wszystkich uczestników rynku. Bardzo szczegółowo określa również zakres uprawnień, obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego, która ma tutaj obowiązki o charakterze administracyjnym, nadzorczym, kontroli, a także kar i sankcji dla tych, którzy nie dostosują się do przyjętych regulacji. Proponowane w projekcie rozwiązania będą rodzić skutki finansowe dla sektora finansów publicznych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Na uwagę rzeczywiście zasługuje fakt, podkreślał to pan minister, bardzo dużej aktywności wielu instytucji w przedmiocie implementowanego prawa.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przekazaniem, pracą nad tym projektem w komisjach w parlamencie. Dziękuję bardzo.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 56 w dniu 11-01-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
2. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876, 2073 i 2073-A) - trzecie czytanie.
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie premierze, chcę zapytać, czy możemy pomóc jeszcze samorządom. A to pytanie jest jednocześnie prośbą z mojej strony. Chodzi oczywiście o drogi lokalne, a jest to inwestycja. Wiemy, że ten filar gospodarki, naszej gospodarki, nie jest jakiś imponujący, ale i wiemy, że z inwestycji centralnych puściliśmy wszystko, na co była dokumentacja. Na drogi lokalne jeszcze wciąż mamy dokumentację, a w programie niestety zostały obcięte na to środki. Gminy są przygotowane, mają programy, są one na listach rankingowych u wojewodów, a więc są gotowe do realizacji, brakuje tylko pieniędzy. Te 400 mln, o które wnioskujemy, to nie jest kwota 1 mld czy 1,2 mld, którą proponowały już inne kluby. Myślę, że przytłumilibyśmy niezadowolenie samorządów, które przygotowały się do tych inwestycji. A jednocześnie jest to inwestycja, a więc ważne zadanie dla gospodarki. (Dzwonek) Bardzo proszę. Dziękuję. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 55 w dniu 09-01-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
1. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073).
Poseł Genowefa Tokarska:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czasu mam niewiele, ale zechcę skupić się na takich najistotniejszych rzeczach i na wielkościach, które są zawarte w tym budżecie i które mówią same za siebie.

Na PKB, już nie mamy żadnych wątpliwości, pracuje w Polsce konsumpcja, maleje eksport, jest niski poziom inwestycji. Jeśli chodzi o te inwestycje, to wydatki majątkowe wynoszą zaledwie 21 mld zł, z czego połowa idzie na obronę, natomiast niewielkie kwoty idą na transport i łączność oraz ochronę zdrowia. Jeśli chodzi o programy wieloletnie, to budowa dróg krajowych to 4,2 mld zł, choć to program 10-letni o wartości 194 mld. Nie jest to 19 mld, a tylko 4,2. Krajowy program kolejowy, jako przykład - 1,9 mld. Przy 10-letnim programie o wartości 66,5 mld powinno być zaplanowane ok. 6 mld, jeśli już mówimy o proporcjach. W uzasadnieniu projektu rząd podaje, że rzeczywiście zdołał przygotować tylko tyle zadań inwestycyjnych. W związku z tym nie wiem, czy to jest do przyjęcia, bo wiadomo, że bez inwestycji nie ma rozwoju. Ten, kto nie inwestuje, stoi w miejscu, na pewno się nie rozwija.

Ale w samorządach są przygotowani, mają dokumentację. Proszę bardzo: 4-letni program przebudowy dróg lokalnych, bardzo potrzebny, realizowany przez samorządy gminne i powiatowe. O tej potrzebie niech świadczy fakt, że rząd planował nawet dodatkowe opodatkowanie paliwa, by realizować ten program. No, ale skoro nie dało się tego przerzucić na bezpośrednie koszty ponoszone przez Polaków (Dzwonek), to zmniejszono środki w tym programie do 800 mln. W związku z tym składamy kolejną poprawkę, ponieważ gminy są przygotowane do realizacji tych inwestycji. Mają dokumentację, mają pozwolenia na budowę. Nie mogą tylko tego realizować, bo rząd obciął środki.

A więc, jak wynika z tych wielkości...

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Proszę się zbliżać do końca, pani poseł.

Poseł Genowefa Tokarska:

...ten szumny program rozwoju nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywiście jest to zaprzeczenie rozwoju państwa w 2018 r.

Składam, pani marszałek, poprawki. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 55 w dniu 09-01-2018 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
1. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiemy, że produkt krajowy brutto w Polsce głównie oparty jest na konsumpcji. To jest najistotniejszy filar w naszej gospodarce, natomiast inwestycje, o których mówiliśmy już w podstawowej dyskusji, niestety maleją, jest niski poziom tych inwestycji.

Chciałabym zapytać o eksport, bo to jest kolejny czynnik, który - przynajmniej w poprzednich latach - miał ogromne odniesienie i znaczenie. Eksport rósł nam z roku na rok z wielką dynamiką. I chciałabym zapytać, jak dziś przedstawia się ten bilans handlu zagranicznego. Według zgromadzonych informacji wynika, że niestety dynamika eksportu maleje: 9% w 2016 r., 7,1 w 2017 r., plan na 2018 r. - 6,4. Wiemy, że dynamika importu jest znacznie wyższa i różnica między importem a eksportem za trzy kwartały wyniosła tylko 3 mld zł. Co rząd (Dzwonek) zamierza zrobić, by zmienić te tendencje na rzecz eksportu? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 55 w dniu 10-01-2018 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
14. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 2060).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, druk nr 2060.

Debatowany projekt ustawy należy do regulacji prawa w dziedzinie sfery moralnej, etycznej i światopoglądowej. Dlatego też już na wstępie mojego wystąpienia pragnę oświadczyć, że posłowie Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego samodzielnie podejmą decyzję dotyczącą poparcia lub nie przedstawionego projektu ustawy. Oczywiście decyzję w tym względzie podejmą w czasie głosowania.

Niezależnie od powyższego pragnę zauważyć, że projekt, nad którym dzisiaj dyskutujemy, niezależnie od tytułu tego projektu, dotyczy prawa do życia poczętych dzieci. Projekt ustawy w mojej ocenie oparty jest na nieprawdziwych założeniach dotyczących określenia samego zarodka i płodu, a to określenie to przecież podstawowa wiedza biologiczna. Z biologicznego, medycznego i anatomicznego punktu widzenia ani zarodek, ani tym bardziej płód nie są zlepkiem komórek nic nieznaczących. (Oklaski) Każdy zarodek, niezależnie od gatunku osobnika, jest zawsze nowym życiem - nowym życiem, nowym osobnikiem zdolnym do rozwoju aż do postaci dorosłej. Tym bardziej więc zarodek ludzki czy płód nie może być traktowany jako coś bliżej nieokreślonego, o życiu którego może decydować nieomal dowolnie inny człowiek. (Oklaski) I to jest ta właśnie podstawowa sprzeczność pomiędzy wiedzą biologiczno-medyczną a propozycją rozwiązań dla tego nowo powstałego życia zawartą w projekcie ustawy.

Pragnę również zauważyć, że tę wiedzę na temat powstawania nowego życia, powstawania zarodka i płodu uznają liczne religie świata i bardzo różne cywilizacje. Co więcej, ciąża jako stan kobiety nie powinna być i w żadnej religii nie jest traktowana jako coś złego, niepożądanego, ale wręcz przeciwnie, jest radością nazywaną zwyczajnie błogosławieństwem czy darem natury. (Oklaski)

W przedłożonym projekcie ustawy pragnę jednak docenić propozycje dotyczące edukacji i informacji. W tym względzie rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia w dziedzinie zarówno samej biologii, anatomii człowieka, seksuologii, jak również metod zapobiegania ciąży, ochrony przed chorobami i ochrony przed przemocą seksualną.

Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną naszego kraju, żałuję, że projekt generalnie nie skupia się na ochronie życia poczętego, nie tworzy żadnej zachęty do rodzenia i wychowania dzieci. Żałuję również, że projekt w żadnej mierze nie zmierza w kierunku chociażby usprawnienia procesu adopcji. Tutaj jest również rzeczywista potrzeba wzmocnienia całego systemu, bo na sprawne rozwiązania adopcyjne czeka bardzo, bardzo wiele rodzin pragnących adopcji i wychowania dzieci w sytuacji, kiedy sami z różnych względów nie mogą być biologicznymi rodzicami.

Przysłuchując się wszystkim debatom, które były i są prowadzone w tej tematyce, sprowadziliśmy seks, myślę, do zjawiska fizjologicznego, a nie niezwykle intymnego aktu pomiędzy ludźmi, którzy darzą się uczuciem, a jednocześnie odpowiedzialnością za siebie nawzajem i odpowiedzialnością za dziecko, które ma być poczęte. Zwróćcie, proszę, uwagę, jak bardzo prowadzona dyskusja zwulgaryzowała tę intymną sferę naszego życia. Nie mówimy o tym, co jest piękne między ludźmi, jak możemy sobie nawzajem pomagać, również tym, którzy wykazują ogromne pragnienie posiadania i wychowania dzieci, ale za wszelką cenę szukamy sposobów na ich usunięcie i robienie z tego tematu dyskusji ideologicznej i polityki.

Na zakończenie, podsumowując, zwrócę jeszcze uwagę, że projekt zawiera propozycje niekonstytucyjne dotyczące prawnej ochrony życia, a także restrykcyjnych zasad dla lekarzy stosujących w swojej pracy (Dzwonek) klauzulę sumienia, odmawiających wykonania zabiegu usunięcia ciąży. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 55 w dniu 10-01-2018 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
15. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 2146).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianego projektu ustawy ten projekt również dotyczy sfery bardzo delikatnej i osobistej, o charakterze moralnym, etycznym, dlatego pragnę oświadczyć, że posłowie mojego klubu, Polskiego Stronnictwa Ludowego, samodzielnie podejmą decyzję w głosowaniach nad tym projektem ustawy.

Projekt ustawy w swojej treści zaostrza przepisy dotyczące przerywania ciąży z tzw. względów eugenicznych. Projektodawcy wnoszą o uchylenie w art. 4a ust. 1 pkt 2 zapisu, który mówi, że przerwanie ciąży może być dokonane, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Cały proces aborcyjny wynikający z tego zapisu opiera się właśnie na tym prawdopodobieństwie wystąpienia upośledzenia lub choroby.

Po pierwsze, należy zastanowić się, czy możemy w 100% określić, jak daleko może być posunięta niepełnosprawność czy choroba. Pomimo ogromnego postępu w dziedzinie medycyny nikt nigdy na podstawie przeprowadzonych badań nie jest w stanie określić stopnia zaawansowania tej, nazwijmy to, nieprawidłowości w powstałym i dopiero rozwijającym się organizmie ludzkim. Myślę, że możemy to przeanalizować również w oparciu o zabieg chirurgiczny. Z bardzo podobną sytuacją ma do czynienia każdy chirurg przystępujący do operacji. Przed tym zabiegiem wykonane są przecież wszystkie badania niezbędne do przeprowadzenia operacji, a jednak prawdopodobieństwo wystąpienia niespodzianek w kierunku zarówno pozytywnym, jak i negatywnym dla pacjenta jest bardzo duże.

Nie jestem lekarzem, córka jest neurochirurgiem, dużo rozmawiamy. Dopiero po operacji chirurg może powiedzieć o jej przebiegu, czy wystąpiły trudności, czy wszystko przebiegało zgodnie z założeniami, ale żaden lekarz ze 100-procentowym prawdopodobieństwem nie może jeszcze dalej określić, czym jest ten materiał pooperacyjny. To dopiero trzeba znowu zbadać.

Tak więc, Wysoka Izbo, panie i panowie posłowie, ustalanie prawa do życia w oparciu o prawdopodobieństwo jest w moim przekonaniu po prostu niedopuszczalne. (Oklaski) Uważam, że nikt z nas, również żaden lekarz, nie ma prawa decydować o tym, kto może żyć, a kto nie ma prawa do życia. (Oklaski)

Wysoka Izbo! Postawmy sobie dzisiaj pytanie, czy zamiast szukania sposobów na zabijanie nie powinniśmy skupić się na organizowaniu pomocy dla rodzin, które mogą mieć określone trudności w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych. Jestem przekonana, że ten jednorazowy zasiłek, który został ustanowiony w roku ubiegłym, to niestety trochę za mało. Uważam, że w tych przypadkach potrzebna jest pomoc regularna i stała, w formie pomocy zarówno materialnej, jak i instytucjonalnej. Z tą ostatnią, muszę powiedzieć, w naszym kraju jest zdecydowanie lepiej, pracujemy nad tym już od wielu lat. Dzieci niepełnosprawne - może jeszcze dzisiaj nie wszystkie, ale w większości - mogą korzystać z przedszkola, różnych ośrodków, szkoły, z całego procesu nauczania. Proszę jedynie, by nie robić tutaj rewolucji i nie zamykać tych dzieci w domach, zmuszając wyłącznie do nauczania indywidualnego. A rodzice dzieci zdrowych niech też nie bronią się przed kontaktem ich dziecka z dziećmi niepełnosprawnymi. Ten kontakt ma duży i dobry wpływ na zdrowe dzieci, uczy je wrażliwości, wyrozumiałości, wychodzenia z pomocą w kierunku słabszych.

Wysoki Sejmie! Stosunek społeczeństwa do niepełnosprawności świadczy o kulturze danego narodu. Podsumowując, chcę zadać, muszę zadać to retoryczne pytanie, czuję, że muszę je zadać: Czy jeśli zabijemy wszystkie dzieci z zespołem Downa (Dzwonek), to będziemy szczęśliwym narodem? (Oklaski)

Panie i Panowie! Proponuję, żeby porozmawiać o tym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 54 w dniu 12-12-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
1. punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Mówił pan o budowie dużego portu lotniczego, centralnego lotniska. W związku z tym chcę zapytać: Czy są ekspertyzy dotyczące tej inwestycji? Czy wszystko zostało policzone? Czy są kalkulacje? Czy ta inwestycja będzie racjonalna, bo przecież w niewielkiej odległości mamy lotnisko Chopina w Warszawie, lotnisko w Modlinie, lotnisko w Radomiu, jest Jasionka w Rzeszowie, jest również lotnisko w Lublinie-Świdniku. Lotnisko w Lublinie, muszę powiedzieć, było wybudowane ogromnym wysiłkiem mieszkańców Lubelszczyzny. Budowaliśmy wszyscy solidarnie, tak jak pan premier dzisiaj apelował, we wspólnocie, niezależnie od poglądów. Boję się trochę, że to nowe lotnisko po prostu nam zaszkodzi. Może warto pomyśleć, by wzmocnić istniejące lotniska, dobrze się zastanowić, żeby decyzja była przemyślana. I to nie lokalny patriotyzm przeze mnie przemawia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 54 w dniu 13-12-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
3. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wśród zmian, reform, które zostały wprowadzone po transformacji ustrojowej, najlepszą ocenę, najwyższą ocenę uzyskała właśnie reforma samorządowa. Jednoznacznie wszyscy wskazują - samorząd w Polsce po prostu się sprawdził. Pobudził inicjatywy obywatelskie. Mieszkańcy rzeczywiście poczuli, że mają do dyspozycji tę swoją małą ojczyznę, że są wspólnotą mieszkańców. I pytanie jest proste: Dlaczego chcemy zmarnować to osiągnięcie? Bo to jest naprawdę osiągnięcie, a my, przygotowując projekt na kolanie, w pośpiechu, bez konsultacji z samorządem, z mieszkańcami, chcemy wylać dziecko z kąpielą. Jest w tym projekcie przewidziany budżet obywatelski. W zasadzie wszystko w porządku, ale dlaczego narzucony, dlaczego konieczny? W warunkach gmin wiejskich jest przecież fundusz sołecki, ale oferta ze strony rządu była tu prawidłowa, w części refundowany. A więc to, co samorząd sołecki sobie zdecydował, mógł odzyskać dzięki refundacji ze strony państwa. Tutaj tego nie ma, tutaj jest tylko zmiana myślenia - macie mieć, ale nic w zamian za to. I dlaczego - moje konkretne pytanie - bez przygotowania wpychamy na siłę już tę ordynację teraz, na najbliższe (Dzwonek) wybory? (Oklaski) To jest po prostu nie tylko wstyd, to jest brzydkie, obrzydliwe, wstrętne i bardzo przykre. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 54 w dniu 13-12-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
4. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2068 i 2100).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych w sprawie rządowego projektu ustawy, druki nr 2068 i 2100.

Pierwsze czytanie omawianego projektu odbyło się podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Przeprowadzono analizę, wniesiono kilka poprawek, ale wyłącznie o charakterze redakcyjnym, stąd Komisja Finansów Publicznych przedkłada Wysokiej Izbie ten projekt celem jego uchwalenia.

Wprowadza się zmiany do trzech ustaw: ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych i ustawy o obligacjach. Wprowadzane zmiany, czyli te propozycje z projektu, wynikają z niepełnego dostosowania prawa polskiego do dwu dyrektyw Unii Europejskiej, na które zwróciła Polsce uwagę Komisja Europejska w maju br. Dotyczy to implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - tzw. dyrektywy Wypłacalność II - oraz dyrektywy Parlamentu i Rady zmieniającej dyrektywy i rozporządzenia w zakresie uprawnień europejskich urzędów nadzoru, w tym urzędów nadzoru ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych, a także giełd i papierów wartościowych. Ta dyrektywa nosi nazwę Omnibus II.

Z umotywowaną, zasadną opinią Komisji Europejskiej zgodziła się Komisja Nadzoru Finansowego. Uznaje ona te zmiany za prawidłowe. W związku z tym projekt omawianej ustawy wprowadza, uzupełnia rozwiązania, które dotyczą wykonywania działalności przez wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji i obejmują definicje i wymogi kapitałowe, jak również rozwiązania, które określają zasady koasekuracji dużych ryzyk w Unii Europejskiej, możliwości wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zakazu swobodnego rozporządzania aktywami umiejscowionymi na terytorium Polski, a także środki przejściowe dotyczące zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych nabytych do dnia 1 stycznia 2016 r.

Projekt ustawy reguluje również skład i funkcjonowanie Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Według rządowej propozycji zarząd spółki, zarząd korporacji składać się będzie z nie więcej niż czterech członków, co ma zapewnić lepszą, większą elastyczność sprawowania zarządu.

Projekt ustala również minimalną wartość nominalnej obligacji podporządkowanej na poziomie 400 tys. zł, jeżeli emitentem jest bank krajowy, SKOK, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, dom maklerski, zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Tę wersję projektu Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego akceptuje. Nie wiem, jaki wpływ będą miały na ten projekt poprawki, które zgłasza dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że ostateczne stanowisko wypracujemy po pracach w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 54 w dniu 14-12-2017 (3. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
19. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druki nr 2106 i 2126).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Senat wprowadził - jak już było mówione - pięć poprawek. Ustawa, którą przyjęliśmy jako Sejm, troszkę rozszerzała zakres przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1031/2010, była pewnego rodzaju rozszerzeniem regulacji zawartych w tym rozporządzeniu. Poprawki Senatu wycofują te dodatkowe zapisy - wcale niekonieczne i komplikujące realizację tego rozporządzenia.

Będziemy głosować za przyjęciem tych poprawek, czyli przeciw ich odrzuceniu. Dziękuję bardzo.
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 54 w dniu 14-12-2017 (3. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
21. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2105 i 2127).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zanim merytorycznie odniosę się do tego projektu, chcę tylko ustosunkować się do wypowiedzi posła Tułajewa. Jak zauważyłam, już chyba trzeci raz słyszałam wypisane slogany, nieprawdziwe oczywiście i powtarzane przy każdej okazji, nieważne czy na temat, czy nie na temat.

A teraz przechodzę do stanowiska mojego klubu w sprawie uchwały Senatu, druk nr 2127, a tak naprawdę do stanowiska Komisji Finansów Publicznych. Generalnie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, akurat ta, dotyczy tzw. podzielonej płatności. Senat wprowadził do niej, uchwalił 10 poprawek. Główna, merytoryczna zmiana dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 r.

Chodzi tutaj o to, aby dać więcej czasu na przygotowanie się banków i SKOK-ów do nowych rozwiązań, a szczególnie na dostosowanie systemów teleinformatycznych.

Mój klub popiera te poprawki, czyli będzie przeciw odrzuceniu poprawek Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 54 w dniu 14-12-2017 (3. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
22. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 2131).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko, opinię o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, druk nr 2131.

Projekt niniejszej ustawy wprowadza trzy zmiany do ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia o 6 miesięcy, z dnia 1 stycznia 2018 r. na dzień 1 lipca 2018 r., terminu wejścia w życie przepisów ustawy dotyczących prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Pragnę zauważyć, że jest to projekt poselski, a nie rządowy, który stwierdza, że jest potrzeba wykonania dodatkowych, niezbędnych prac, które pozwolą na kompletne dostosowanie systemów informatycznych ministra finansów, Krajowej Administracji Skarbowej i innych podmiotów do automatycznego wprowadzania danych do rejestru.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdzam, że będziemy głosować za tym projektem. Niemniej jednak pragnę zwrócić uwagę na powtarzające się nieprawidłowości w tworzeniu nowego prawa. Projekt, nad którym dzisiaj debatujemy, nie jest odosobnionym przykładem nieprawidłowości i chaosu, jaki tworzymy przy wielu projektach, które proponujecie bez należytego przygotowania, bez konsultacji i w dużym pośpiechu. Na domiar złego większość projektów to ustawy kadrowe. To naprawdę nie są dobre zmiany. Wymiana większości pracowników w instytucjach, które rzekomo są reformowane, prowadzi do takiej właśnie sytuacji, jak w przypadku dzisiejszego projektu zmian. Powołujecie na stanowiska kierownicze ludzi niemerytorycznych, niekompetentnych, ale wiernych Prawu i Sprawiedliwości. Oni tak naprawdę muszą dopiero nauczyć się od podwładnych dobrej roboty, a to wymaga czasu i stąd to przesuwanie kolejnych terminów. Nie słuchacie również nas, posłów opozycji, którzy niejednokrotnie, oceniając obiektywnie sytuację, staramy się wskazywać wam przewidywane zagrożenia, i to nie tylko w zakresie terminów wprowadzania nowego prawa, tylko że nasze poprawki i nasze uwagi nic dla was nie znaczą. Mając na uwadze exposé premiera Morawieckiego, chciałabym was, posłów partii rządzącej, zapytać, czy możliwa jest zmiana w tym względzie na lepsze.

A teraz, Wysoka Izbo, proszę posłuchać, nad czym dzisiaj debatujemy, jak to brzmi. Debatujemy nad zmianą zmieniającą ustawę o zmianie itd. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 53 w dniu 06-12-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
2. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 2045 i 2086).
Poseł Genowefa Tokarska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko w sprawie kolejnej zmiany ustawy okołobudżetowej na rok bieżący, druki nr 2045 i 2086.

Rządowy projekt ustawy, ten zawarty w druku pierwotnym nr 2045, w ocenie mojego klubu uzyskał pozytywną ocenę. Uznaliśmy za właściwe przekazanie oszczędności z rezerw celowych na inne cele związane z realizacją zadań jeszcze w bieżącym roku, wśród nich m.in. na sfinansowanie nadwykonań w zakresie opieki zdrowotnej w kwocie do 1 mld zł, choć wiem, że potrzeby w tym zakresie są oszacowane na ok. 3 mld zł.

Nie budziło wątpliwości również skierowanie środków w kwocie 180 mln na Fundusz Termomodernizacji i Remontów czy kwoty do 79 mln na zakup nieruchomości dla CBA. Za szczególnie zasadne uznaliśmy przekazanie środków do 100 mln dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc finansową dla rolników poszkodowanych w nawałnicach w sierpniu. Pewne wątpliwości od początku budziło kierowanie środków w kwocie do 200 mln zł do Funduszu Reprywatyzacji na zadania o charakterze inwestycyjnym w obszarze gospodarki morskiej, te wątpliwości pogłębiły się jeszcze bardziej po włączeniu dodatkowej poprawki w tej sprawie z przeznaczeniem na zakup lub objęcie akcji spółek kapitałowych w kwocie do wysokości 1400 mln zł, a więc już dużej, przy jednoczesnym zwolnieniu rządu ze stosowania ustawy o finansach publicznych do zmiany planu Funduszu Reprywatyzacji. Tak więc za przyzwoleniem posłów partii rządzącej wyprowadza się środki o znacznej wartości na cele bliżej nieokreślone, zwiększając tym samym dług publiczny, czyli zwyczajnie zadłużając Polaków o kolejny ponad 1 mld zł. Trudno zatem nazwać tę zmianę racjonalnym gospodarowaniem groszem publicznym.

Podobne uwagi powoduje poprawka kierująca kwotę do 100 mln zł jako dotację na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, a konkretnie docelowo na konserwację cmentarza żydowskiego w Warszawie, i kwotę do wysokości 10 mln zł na realizację projektu zintegrowanego zarządzania granicami Libii. Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych ani przedstawiciele rządu, ani posłanka zgłaszająca poprawki nie wyjaśnili dokładnie niezbędności tych wydatków, zasłaniając się niejawnością informacji.

Kolejne poprawki zgłoszone na posiedzeniu komisji dotyczą skierowania środków na zadania wykonywane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy i kwoty do 150 mln zł jako dotacji celowej dla Agencji Rezerw Materiałowych. W przypadku żadnego z tych działań ani przedstawiciel rządu, ani posłanka zgłaszająca poprawki nie udzielili członkom komisji szczegółowych wyjaśnień, jakich konkretnych zadań dotyczą wydatkowane środki i dlaczego są one aż tak niezbędne, by powiększać zadłużenie państwa o kolejne miliardy złotych.

Szczególne wątpliwości budzi kwota na sfinansowanie rezerw materiałowych. Jeżeli są to kolejne środki na wykup śląskiego węgla, to pragnę zwrócić uwagę, że w ten sposób pogłębiamy nieuczciwą konkurencję nieefektywnego górnictwa na Śląsku z górnictwem na Lubelszczyźnie.

Podsumowując, powiem, że jest mi zwyczajnie przykro, że rząd jest daleki od racjonalnego gospodarowania groszem publicznym. To, że dobra koniunktura gospodarcza w Unii Europejskiej i na świecie stwarza również dobre warunki ekonomiczne i finansowe w Polsce, nie daje jeszcze przyzwolenia na nonszalanckie wydawanie pieniędzy na lewo i prawo bez zastanowienia się. Przede wszystkim przecież tych pieniędzy w budżecie nie ma, to musimy sobie powiedzieć. Wszystko, co dzisiaj rząd proponuje, to nie są środki wypracowane jako nadwyżka, ale są to środki, które zwiększają niebotycznie zadłużenie naszego państwa. Zgłoszone zmiany, nie wszystkie oczywiście, ale ich większość, kierowane są bez racjonalnego umiaru, bez zachowania przyzwoitych proporcji, bo jak można nazwać finansowanie prac kwotą 100 mln zł na tylko jednym, jedynym cmentarzu w Polsce, gdy się wie, że tych potrzeb jest o wiele więcej, o czym świadczą coroczne zbiórki na cmentarzach w całym kraju. Dlatego też nie możemy wyrazić zgody na bezrefleksyjne zadłużanie Polaków, a stanowisko (Dzwonek) wyrazimy w głosowaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 53 w dniu 06-12-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
4. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056).
Poseł Genowefa Tokarska:

Dziękuję, panie marszałku.

Wysoka Izbo! Chciałabym powiedzieć kilka słów w ramach stanowiska w sprawie tego rządowego projektu ustawy. Jest małe przyspieszenie debaty, więc pozwolę sobie na to w tym momencie.

Projekt ustawy generalnie ma na celu likwidację uchybień, jakie stwierdzone zostały przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 czerwca 2015 r. Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy Rady, tzw. dyrektywy VAT-owskiej, w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy. Jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do ww. wyroku pod groźbą kar finansowych. W związku z tym w projekcie ustawy uchyla się w załączniku nr 3 poz. 82, 92 i częściowo 103, przez co likwiduje się obniżoną stawkę podatku VAT w przypadku takich dostaw, jak dostawy sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego i pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia. Jednocześnie w projekcie zachowano prawo do obniżonej stawki VAT - to właśnie to, co państwo wymienialiście - na soczewki kontaktowe, na smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych.

Naprawdę jestem zaskoczona, że i przy tym temacie mogą być jakieś kontrowersje między tymi, którzy rządzili przedtem, a tymi, którzy rządzą teraz. Myślę, że czas skończyć z tymi ubrankami dla dzieci, bo państwo też musicie zrobić to, co musicie. Wynika to z wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Naprawdę wydaje mi się, że tu dyskusja jest w ogóle zbędna. Mamy to wykonać, ponieważ jest to pod groźbą (Dzwonek) kar finansowych. Nie wiem, czy coś więcej dałoby się wynegocjować, czy zrobić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 53 w dniu 07-12-2017 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
16. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963 i 2093).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra. Dotyczy ono tego skomplikowanego naliczania akcyzy dla tych wyrobów nowatorskich. Rozumiem, że muszą być zachowane określone proporcje w tych wyrobach bazujących na tym samym surowcu, w tym przypadku na tytoniu, ale też wielokrotnie powtarzamy, że podatki powinny być naliczane w sposób łatwy, prosty, przejrzysty, nie chce powiedzieć, że przyjemny, bo podatek nigdy nie jest rzeczą przyjemną, ale powinien być prosty. Natomiast ten podatek nałożony na wyroby nowatorskie jest naprawdę skomplikowany, nie spełnia tych wymogów, których spełnienia byśmy oczekiwali. Jeśli powtórzę, że ustala się stawkę w wysokości 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, to proszę mi wierzyć, że ja bym nie potrafiła naliczyć takiego podatku. Dlatego pytam, panie ministrze, czy możliwa jest zmiana, czy można to jeszcze jakoś uprościć, żeby było lepiej, żeby było prościej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 52 w dniu 22-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
5. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1930 i 2005).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druki nr 1930 i 2005.

Projekt ustawy był przedmiotem analizy Komisji Finansów Publicznych i po wprowadzeniu kilku niewielkich zmian o charakterze redakcyjnym jest wnoszony do uchwalenia przez Wysoką Izbę.

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie za przyjęciem tego projektu ustawy.

Przypomnę jednak ogólne założenia projektu. Trzeba podkreślić, że projekt przewiduje udostępnienie poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej ministra finansów niektórych indywidualnych danych podatników zawartych w składanych przez nich zeznaniach. Upublicznienie dotyczy wyłącznie dużych podatników, których przychody w roku poprzedzającym informację przekroczyły kwotę 20 mln euro, oczywiście w przeliczeniu na złotówki, oraz podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej niezależnie od osiąganych przez tę grupę przychodów.

Wymogi dotyczące poziomu przychodów spełnia obecnie w Polsce ok. 2 tys. podatników i jednocześnie funkcjonuje 60 podatkowych grup kapitałowych. Projekt zakłada publikowanie danych podatnika corocznie do 30 września roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, a pierwsza informacja będzie zawierała dane za wcześniejsze lata podatkowe, począwszy od roku podatkowego po 31 grudnia 2011 r.

Sądzę, że publikowane informacje pozwolą na zwiększenie świadomości obywatelskiej w zakresie zarówno finansowania, jak i podejmowanych działań w kierunku tych rzetelnych rozliczeń podatkowych zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym.

Jeszcze raz podkreślę, że będziemy głosować za przyjęciem tego projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
 
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 52 w dniu 22-11-2017 (1. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi
6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1965 i 2006).
Poseł Genowefa Tokarska:

Pani Marsza
 
Genowefa Tokarska © 2011 www.genowefatokarska.pl projekt graficzny: cefau wykonanie eball